Doelstellingen van de K.N.U.R.O.O.

 

De K.N.U.R.O.O. heeft buiten iedere politieke, godsdienstige of taalkundige geest als doel:

  • de belangen van de Onder-Officieren te verdedigen;
  • vriendschapsbetrekkingen te verwezenlijken tussen alle Reserve-Onderofficieren van de strijdkrachten;
  • de banden te verstevigen tussen de Reserve-Onderofficieren, de Reserve-Officieren en de actieve kaders en hierdoor het contact tussen het leger en de Natie te bevorderen;
  • zijn vrijwillige hulp te verlenen aan de Militaire Autoriteiten voor iedere versterking van de verdediging van het grondgebied, zowel actief als passief;
  • de Militaire Overheid bij te staan, in de mate van zijn mogelijkheden, bij de verbetering van de militaire opleiding van de R.O.O. en het nuttig gebruik van hun kennis.

 

Een dynamische vereniging

 

Teneinde de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken ontplooit de Koninklijke Nationale Unie van Reserve-Onderofficieren van België een intense activiteit.

Het nationaal secretariaat licht de aangeslotenen in over al de kwesties met militaire inslag: bevorderingen, eervolle onderscheidingen, definitief in verlofstelling, oproepingen, enz… Het is een belangrijke inlichtingsbron voor de problemen eigen aan de Reserve-Onderofficieren. Daarenboven steunt het de (gerechtvaardigde) stappen die de leden soms verplicht zijn aan te wenden bij de Militaire Overheid.

De K.N.U.R.O.O. onderhoudt regelmatige betrekkingen met de militaire middens. De lokale kringen verbroederen met de in hun streek gelegerde eenheden. In deze geest van broederlijkheid met het actief kader neemt de K.N.U.R.O.O. regelmatig deel aan de door de militaire overheid ingerichte manifestaties zoals, regimentsfeesten, wapenfeesten, ingericht door de legereenheden of door de Rijkswacht.

De aanpassing van het leger van de moderne tijden eist vanwege de Reserve-Onderofficieren boven zijn morele en lichamelijke kwaliteiten, een steeds groeiende kennis van de steeds evoluerende methoden en technieken. Het is om deze reden dat de K.N.U.R.O.O. regelmatig oproepingen inricht teneinde de militaire kennis van zijn leden te verbeteren. Deze oproepingen waaraan slechts vrijwilligers deelnemen, vinden plaats tijdens de weekends en kennen een groot succes bij de jongeren die wensen bekwaam te blijven om – indien het nodig mocht blijken – de oproep van de natie te beantwoorden.

Verschillende publicaties lichten regelmatig de leden van de K.N.U.R.O.O. in over de in het vooruitzicht gestelde activiteiten en de nieuwe technieken van het leger.

De K.N.U.R.O.O. selecteert eveneens R.O.O. voor mobilisatie opdrachten bij internationale militaire instanties.